CK Enerji Çamlıbel
Yardım

- Enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece))
- Dağıtım bedeli
- Enerji fonu
- Elektrik Tüketim Vergisi
- TRT Payı
- K.D.V.

Dağıtım Şirketlerinin dağıtım hizmeti sunabilmesi için dağıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir.

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. TRT Payının  oranı Aktif Enerji bedelinin  %2'si kadardır. Bu kapsamdaki bedeller Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilir.

Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır. Enerji fonunun oranı Aktif Enerji bedelinin  %1'i kadardır.

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde kalan sanayi abonelerinden %1, diğer abonelerden ise % 5 belediye tüketim vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Belediye sınırları dışında kalan müşterilerimizden ise belediye tüketim vergisi alınmamaktadır.

Kurulu gücü 50 kVA’nın altında olanlar, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üçünü (%33) aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20)aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde;

Kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini (%20)aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde on beşini(%15) aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür.

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji oranlarını aşarsa reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Elektrik fiyatları ve yapılan zam oranları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir.

Sayaç okuma ekibinin sayaç arızası gibi konularda bilgi verme yetkisi bulunmamaktadır. Sayacınızın arızalı olduğunu düşünüyorsanız, sayaç kontrol taleplerini Müşteri Hizmetleri Merkezlerimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Sayacınızda geçmiş dönemlere ilişkin eksik enerji tüketimi tespit edildiğinde Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca geçmişe dönük hesaplama yapılarak, oluşan bu bedel faturanıza ek tüketim bedeli olarak yansıtılmaktadır.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yasal olarak son 12 aylık faturanıza itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Fatura itiraz talepleriniz için internet sitemizden (Fatura İtirazı) ve  Çağrı Merkezimizden  bizlere ulaşabilirsiniz.

Sayacınızın okunduğunda alınan endeks değerleri (T1-T2-T3) anlık değerler olup faturanızın üzerindeki endeks değerlerini oluşturmaktadır. Herhangi bir zaman diliminde sayacınızındın alınan değerlerle bu değerlerin uyuşmaması normaldir. Fatura itiraz talepleriniz için internet sitemizden (Fatura İtirazı) ve  Çağrı Merkezimizden  bizlere ulaşabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinde “Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder” denmektedir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli kilovat (kW) başına güvence birim bedelleri aşağıdaki gibidir:

1- Sanayi tesisleri ve ticarethaneler: 106,9 TL/kW
2- Meskenler: 37,6 TL/kW
3- Şehit aileleri ve muharip gaziler: 18,8 TL/kW
4- Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğer: 50,7 TL/kW

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli tedarik şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.

Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.

Çift terimli tarife sınıfı: Dağıtım sisteminden çekilen veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç miktarı (kW) üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır. Darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı kullanıcılara talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır. Ayrıca AG seviyesinden bağlı üreticilere veriş yönünde talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanabilir.

Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Kullanıcının talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir. Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defadan fazla olamaz.