CK Enerji Çamlıbel

 • Fatura Tarihi/Saati

  Faturanın oluşturulduğu tarih ve saati gösterir.

 • Fatura No

  Gelir İdaresi Başkanlığına da bildirilen, oluşturulan fatura için tanımlanan seri numarasını gösterir.

 • Hesap Numarası

  Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için tanımlanan abonelik numarası.

 • Hizmet Noktası

  Enerji kullanımının yapıldığı nokta için tanımlanan numara.

 • Dönem

  (Yıl/Ay) Tüketim tespitinin yapılmış olduğu yıl ve ayı gösterir.

 • Dosya/Sıra No

  Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait mahalle, cadde, sokak ayırımı için tanımlanan numara.

 • Müşteri Grubu

  Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu (mesken, ticarethane, t. sulama, sanayi gibi)

 • Müşteri Adı Adresi

  Aboneliğe ait isim ve tesisat adresi bilgileri.

 • Kurulu Güç

  Sistemdeki tüm devre elemanların aynı anda çalışması durumunda tüketeceği güç miktarıdır.

 • Sayaç Marka

  Müşteri sayacının markası.

 • Sözleşme Gücü

  Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.

 • Sayaç Seri No

  Müşteri sayacının seri numarası.

 • İlk Okuma Tarihi

  Müşterinin sayaç okuma işleminin gerçekleştirildiği dönemdeki ilk okuma tarihi.

 • Demant

  Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir.

 • Son Okuma Tarihi

  Müşterinin sayacının fatura döneminde okunduğu tarihtir.

 • Çarpan

  Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.

 • Gerilim T.O

  Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.

 • Akım T.O

  Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.

 • Aktif

  Aktif tüketime esas toplam ilk ve son endeks bilgileri.

 • A. Gündüz

  Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketim. Not: Çok zamanlı saat dilimleri Ekim ayının son Pazar günü ile Mart ayının son Pazar günü arasında; Gündüz: 07:00-18:00 Puant: 18:00-23:00 Gece: 23:00-07:00 olarak uygulanacaktır.

 • A. Puant

  Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketim. Not: Çok zamanlı saat dilimleri Ekim ayının son Pazar günü ile Mart ayının son Pazar günü arasında; Gündüz: 07:00-18:00 Puant: 18:00-23:00 Gece: 23:00-07:00 olarak uygulanacaktır.

 • A. Gece

  Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketim. Not: Çok zamanlı saat dilimleri Ekim ayının son Pazar günü ile Mart ayının son Pazar günü arasında; Gündüz: 07:00-18:00 Puant: 18:00-23:00 Gece: 23:00-07:00 olarak uygulanacaktır.

 • Endüktif

  Endüktif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

 • Kapasitif

  Kapasitif tüketim kaydı yapan sayacın ilk ve son endeks bilgileri.

 • Trafo Kaybı

  Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden tüketim üzerinden ilgili mevzuat hükümleri gereği hesaplanarak alınan bedel.

 • Son Endeks

  Müşterinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir.

 • İlk Endeks

  Müşterinin elektrik sayacının bir önceki dönem okumasındaki endekstir.

 • Tüketim

  Tüketim miktarı(kWh) ile elektrik birim fiyatı(TL) çarpımına karşılık gelen miktar.

 • Aktif Toplam

  Herhangi bir nedenle yansıtılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarı ile tüketimin toplamı.

 • Ek Tüketim

  Herhangi bir nedenle yapılan ilave tahakkuk veya tenzil miktarının kWh cinsinden değeri.

 • Dağıtım Bedeli

  6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve yönetmelikler doğrultusunda, dağıtım şirketinin arıza, bakım, onarım, yenileme iyileştirme ve kapasite artışları vb. hizmetlerine karşılık toplam kWh (kilovatsaat) tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan ve ilgili dağıtım şirketlerine aktarılan bedeldir.

 • Enerji Fonu

  3291 Sayılı Kanun’un Ek 2 maddesi gereği enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüt, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla aktif enerji üzerinden %1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde enerji fonuna aktarılan bedeldir.

 • TRT Payı

  3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, aktif enerji üzerinden %2 (yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

 • BTV

  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, müşterinin abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren belediye için aktif enerji üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.

 • Tüketim

  Son okuma değerinden ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan tüketim miktarının (ilk endeks ve son endeks arasındaki fark ile varsa çarpanla çarpımı) kWh cinsinden değeri.

 • Birim Fiyat (TL)

  Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kWh karşılığı aktif enerji tüketimlerin kWh değerinden birim bedelidir.

 • Tutar (TL)

  Tüketim dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan abonemiz tarafından ödenecek toplam bedel.

 • Ek Tüketim Nedeni

  Ek Tüketimin nedenle tahakkuk ettirildiğini gösterir

 • Kıyas Alınan Tarih Başlangıç-Bitiş (Ek Tüketim)

  Genellikle sayaç arızası durumlarında, sayacın arızalı kaldığı döneme ek tüketim hesaplamak için müşterinin daha önceki sağlıklı kullanımlarından kıyaslama yapılan tarih aralığını gösterir.

 • Arızalı Olduğu Tarih Başlangıç-Bitiş (Ek Tüketim)

  Elektrik sayacının arızalı kaldığı yani tüketim kaydedemediği tarih aralığını gösterir.

 • Ek Tüketim Aktif, Gündüz, Puant, Gece

  Tahakkuk ettirilen ek tüketimin zaman dilimlerine göre dağılımlarını gösterir.

 • Gecikmiş Borç Adedi

  Fatura tarihi itibariyle ödemesi gerçekleştirilmemiş olan vadesi geçmiş fatura adedi.

 • Gecikmiş Borç Tutarı

  Fatura tarihi itibariyle ödemesi gerçekleştirilmemiş olan vadesi geçmiş güncel borç tutarı.

 • Okuma Kodu

  Sahada sayaç okuma yapan personel kodu.

 • Önceki Yuvarlama

  Bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bir bedeldir.

 • Günlük Ortalama Tüketim

  Müşterinin fatura dönemi enerji tüketiminin günlük ortalamasıdır.

 • Güncel Yuvarlama

  Güncel faturada yer alan bir önceki dönemden kalan ve bir sonraki döneme aktarılan fatura toplamı üzerinden (+) 0,09 TL ve (-) 0,09 TL arasında değişiklik gösteren bedel.

 • Sonraki Okuma Dönemi

  Abonenin sayacının bir sonraki okuma dönemi.(Yıl/Ay).

 • KDV Matrahı

  Katma Değer Vergisi hesaplamasına esas alınacak bedellerin toplamı.

 • Güvence Bedeli

  Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 33. madde (1) bendinde “Görevli Tedarik Şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder” hükmü gereği alınan bedeldir. Sözleşmenin feshi veya sona ermesi durumunda nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçların ödenmesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedeli iade edilir.

 • KDV (%18)

  Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif bedeller üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.

 • Damga Vergisi

  İlgili yasa kapsamında alınan vergi türü.

 • Fatura Tutarı

  Okuma dönemi içinde kullanılan elektrik tüketimi ve vergilerin toplamıyla oluşan müşterimiz tarafından ödenecek toplam bedeldir.

 • Son Ödeme Tarihi

  Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının CK Akdeniz Elektrik vezneleri, N Kolay Müşteri İşlem Merkezleri veya yetkili ödeme noktaları, Banka ile PTT şubelerinde tahsil edilmeye başlanacağı tarih ilk ödeme ve minimum 10 gün sonraki tarih ise son ödeme tarihidir. Son ödeme tarihinden sonra ödenmeyen fatura tutarı için gecikme cezası faizi işler.

 • Ödenecek Tutar

  Fatura tarihi itibariyle ödemesi gerçekleştirilmemiş olan vadesi geçmiş güncel borç ile ilgili dönem fatura tutarının toplamı.

 • Bilgilendirme

  Abonelik özelinde bilgilendirmelerin yer aldığı alan.

 • Talimatlı Bankanız

  Fatura tarihi itibariyle sistemimizde yer alan varsa otomatik talimat bulunan banka.

 • Ödeme Yerleri

  CK Enerji Çamlıbel Elektrik Vezneleri; Bankalar; PTT; Nkolay; Pratik İşlem: Faturamatik

 • T.C. Kimlik No

  Abone sahibine ait Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası.

 • Tel No

  Aboneliğe kayıtlı güncel sabit telefon numarası.

 • Vergi No

  Tüzel kişilere ait abonelikler için kayıtlı vergi numarası.

 • Cep No

  Aboneliğe kayıtlı güncel cep telefonu numarası.

 • Vergi Dairesi

  Tüzel kişilere ait abonelikler için kayıtlı vergi dairesi.

 • Mail Adresi

  Müşterimizin sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresi bilgisini gösterir.